ยินดีต้อนรับสู่ระบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบระบบ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปทำการประเมินรายบุคคลโดยทำการเข้าสู่ระบบ